Min forskning

Janna Gottwald (Photo: Matilda Frick)

Vi människor rör på oss nästan hela tiden; vi är fysiska varelser som interagerar med vår omvärld. I detta sammanhang är det givande att förstå kognitionen som förkroppsligad. Teorier av förkroppsligad kognition – eller på engelska Embodied Cognition – betonar att kognitionen har sina rötter i våra kroppar, deras individuella egenskaper och – kopplat till detta – våra motoriska färdigheter. Det betyder att våra sensoriska system och våra erfarenheter av aktiv, fysisk interaktion med omvärlden formar vårt vetande, vår förståelse, vårt minne, och vår tankeförmåga. Med andra ord kan man se på kognition som en kropps- och situationsbaserad aktivitet.

Min forskning fokuserar på motorisk och kognitiv utveckling från spädbarnsåldern till barndomen. Mitt huvudintresse är att undersöka kroppens betydelse för kognitiv utveckling, och en av mina centrala forskningsfrågor är hur spädbarn utvecklar motoriska färdigheter. Jag är intresserad av att förstå hur spädbarn utför handlingar, som till exempel att sträcka sig efter ett föremål, och i vilken grad spädbarn planerar. Motorisk planering kan synas i rörelser. I en del av min forskning undersöker jag därför spädbarns rörelser på en detaljerad nivå med ett motion-trackingsystem. I en annan del undersöker jag hur motoriken är kopplad till tidig kognition. I detta sammanhang fokuserar jag på exekutiva funktioner, som är viktiga för att kunna leva ett självständigt, målinriktat liv. Exekutiva funktioner hjälper oss exempelvis att kontrollera snabba impulser, att fokusera och planera. På långt sikt är de kopplade till fysisk och psykisk hälsa, inlärning och framgång i skolan respektive arbetslivet.

Hitills har min forskning kunnat visa att motorisk planering och exekutiva funktioner är sammanlänkade hos barn som är ett och ett halvt år gamla. Resultaten pekar på ett tidigt samband mellan ett mer automatiskt, motoriskt sätt att planera, och ett mer medvetet, kognitivt sätt. Jag föreslår att exekutiva funktioner grundar sig i den motoriska utvecklingen — med andra ord kan man se tidiga exekutiva funktioner som förkroppsligade. Min förhoppning är att min forskning kan bidra till att utveckla stödinsatser som tidigare än idag kan hjälpa barn med bristande exekutiva funktioner.

Infant reaching for a toy during a motion-tracking study.